Borgers

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Úvod

Děkujeme, že jste navštívili webové stránky společnosti BORGERS CS spol. s r.o.

Naše společnost dlouhodobě a soustavně pečuje o ochranu osobních údajů a ochranu soukromí jak návštěvníků svých webových stránek, tak i svých dodavatelů, zákazníků a dalších osob. Všechny postupy a opatření naší společnosti, přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

- adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z

- občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

V případě jakýchkoli změn dotčené právní úpravy veškeré naše postupy a opatření průběžně přizpůsobujeme těmto novým úpravám a změnám.

  1. BORGERS CS spol. s r.o. jako správce osobních údajů

V případě, že nám v souvislosti s naší nabídkou zboží a služeb poskytnete své osobní údaje a že takto získané údaje budeme dále zpracovávat, stáváme se správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu.

Naše společnost BORGERS CS spol. s r.o., IČO: 497 87 365, se sídlem Mánesova 2150/81, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4546 (dále jen „BORGERS CS“), je výrobní společností zaměřenou na výrobu netkaných textilií a výlisků do automobilů.

V souvislosti s výše uvedenou činností získává naše společnost za účelem splnění smluvních a zákonných povinností mimo jiné osobní údaje od svých dodavatelů, zákazníků, návštěvníků či například rodinných příslušníků svých zaměstnanců. Pod pojmem zpracování se přitom rozumí, že osobní údaje získáváme, ukládáme, mažeme a v některých případech předáváme dále.

Společnost BORGERS CS může částečně zpracovávat také osobní údaje, které získala v souladu s aktuálně platnými zákony o ochraně osobních údajů jinými způsoby z veřejně přístupných zdrojů, např. z obchodního rejstříku či z jiných registrů. Naše společnost jako správce osobních údajů přitom provádí veškerá zpracování osobních údajů na základě a v souladu s povinnostmi a požadavky, které vyplývají z obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících právních předpisů.

  1. Zpracovávané osobní údaje

Obecně platí, že k využívání webových stránek naší společnosti není třeba zadávat žádné vstupní či přístupové informace a údaje, které by mohly mít povahu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů naší společnosti je tedy třeba v souvislosti s plněním smlouvy, stanoví-li to naší společnosti zákon, má-li k tomu naše společnost oprávněný zájem anebo na základě Vašeho výslovného souhlasu.

Jedná se tak obvykle o následující identifikační osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k realizaci příslušného obchodu anebo jinému postupu či opatření: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo. Dle konkrétních okolností můžeme zpracovávat i další Vámi předané osobní údaje.

Jakékoli zpracování osobních údajů je přitom vždy vázáno na stanovený účel zpracování a tomuto účelu odpovídající příslušný právní titul zpracování ve smyslu článku 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zejména (jak jsme již výše uvedli): plnění smlouvy / jednání o smlouvě, plnění právních povinností správce, oprávněné zájmy správce a souhlas subjektu údajů. 

V případě, že ke zpracování Vašich osobních údajů dochází na základě právního titulu - souhlas subjektu údajů (dále jen „souhlas“), je zpracování možné pouze po dobu trvání tohoto souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte a/nebo uplyne doba, na kterou jste souhlas udělili, je další zpracování Vašich osobních údajů vyloučeno.       

Vedle toho nám mohou být dostupné i některé další údaje tím, že navštívíte naše webové stránky, a to například IP adresa.

  1. Subjekt údajů a jeho práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti BORGERS CS jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;

- právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;

- právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

- právo na omezení zpracování osobních údajů;

- právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;

- práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

Vedle toho má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

E-mailová adresa: posta@uoou.cz

  1. Zabezpečení osobních údajů

Při jakémkoli zpracování Vašich osobních údajů klademe důraz na jejich účinné zabezpečení proti úniku nebo zneužití, a to zejména formou potřebných technických opatření a zabezpečení našeho webu a dalších námi využívaných informačních systémů a SW aplikací, jakož i formou závazných vnitřních postupů a organizačních pravidel pro zpracování osobních údajů, včetně povinnosti mlčenlivosti našich zaměstnanců.

V tomto směru naše společnost vydala i Vnitřní předpis o zpracování a ochraně osobních údajů a přijala konkrétní technická, organizační a další opatření k zabezpečení jak automatizovaně, tak i manuálně zpracovávaných osobních údajů. 

V případě, že je k dalšímu zpracování osobních údajů v konkrétní věci pověřena další osoba – zpracovatel osobních údajů – je toto zpracování detailně upraveno smlouvou o zpracování osobních údajů, která v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů stanoví přísná technická a organizační pravidla pro účinnou ochranu údajů zpracovávaných u zpracovatele anebo dodatkem k hlavní smlouvě.

Naše společnost je oprávněna provádět úpravy tohoto prohlášení. Aktuální znění bude k dispozici na této stránce.

  1. Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoli dotazů, odvolání souhlasu anebo uplatnění Vašich dalších práv, které Vám jako subjektu údajů přísluší, se na nás můžete obrátit a kontaktovat nás:

- písemně formou dopisu / oznámení na adresu sídla naší společnosti;

- elektronicky na e-mailovou adresu: personalistika@borgers-com; anebo

- telefonicky na tel. čísle: + 420 727 810 977.

BORGERS CS spol. s r.o.

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové aplikace, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.